subscribe

මොනවද මේ “ආශ්‍රව…?

මොනවද මේ “ආශ්‍රව…?

“ආශ්‍රව“ කියන වචනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය තුළ අපට නිතර හමුවන වචනයක්. ආශ්‍රව වලට පාළියෙන් කියන්නේ “ආසවා“ කියල යි. ඇත්තෙන් ම මොනව ද මේ ආශ්‍රව කියල කියන්නේ.?

ආසව කියන පාළි වචනයට අර්ථ සමුදායක් තියෙනවා. සැරව වලට කියන්නෙත් ආසව කියල යි. බොහෝ කාලයක් තිස්සේ පැසවන, පල්වෙන දේවල් වලට කියන්නෙත් ආසව කියල යි. උදාහරණයක් විදියට, බොහෝ කාලයක් තිස්සේ පැසවා ධාන්‍ය ආදියෙන් සකස් කර ගත් මත් පැන් වලට ආසව කියල කියනවා. මල් පැනි ආදිය පැසවා සකස් කර ගත් මත් පැන්වලට පුප්ඵාසව (පුප්ඵ + ආසව) කියලත්, ඵල වර්ග පැසවා සකස් කර ගත් මත් පැන් වලට ඵලාසව (ඵල + ආසව) කියලත් කියනවා. ඒ වගේ ම පාළියෙන් “ආසවති“ කියන්නේ “වැගිරෙනවා“ කියන අර්ථය යි.

ආශ්‍රව කියන වචනය මිනිස් සන්තානයේ පවතින කෙලෙස් විශේෂයක් හඳුන්වන්නටත් අප ගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ විසින් භාවිතා කරනු ලැබුවා. ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිත් තුළ සැරව මෙන්, මත් ද්‍රව්‍ය මෙන් පැසවමින් පවතින, ඇස කණ නාසය දිව කය මනස යන ආයතන ඔස්සේ වැගිරෙමින් සසර දුක වඩවන කෙලෙස් වලට තමයි එහි දී ආශ්‍රව කියා කියන්නේ.

උදාහරණ වශයෙන් අවිද්‍යාව ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළා.

‘‘පුරිමා, භික්‌ඛවෙ, කොටි න පඤ්‌ඤායති අවිජ්‌ජාය, ඉතො පුබ්‌බෙ අවිජ්‌ජා නාහොසී’’ති – “මහණෙනි, මින් පෙර අවිද්‍යාව නොවුණේ ය කියා, අවිද්‍යාවේ පූර්ව කෙළවරක් නො පැණවෙන්නේ ය.” එයින් පැහැදිලි වන්නේ අවිද්‍යාව ඉතා දීර්ඝ කාලයක් මුලුල්ලේ මිනිස් සන්තානයේ පැවසමින් පවතින එකක් බවයි. අවිද්‍යාවෙහි ඇති මේ දීර්ඝ කාලයක් මුලුල්ලෙ පැසවමින් පවතින ස්වභාවය මුල් කරගෙන එයට අවිද්‍යා ආශ්‍රව කියා කියනු ලබන බවයි. 

මූලික වශයෙන් ම ආශ්‍රව කොටස් තුනක් ධර්මය තුළ පෙන්වා දී තිබෙනවා.

‘‘තයො ආසවා – කාමාසවො, භවාසවො, අවිජ්‌ජාසවො.

ආශ්‍රව තුනකි –

1. කාමාශ්‍රව – දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිත තුළ පැසවමින් පවතින කාමයන්ට ඇති කැමැත්ත.
2. භවාශ්‍රව – දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිත තුළ පැසවමින් පවතින, දිගින් දිගට ම පැවතීමට ඇති කැමැත්ත.
3. අවිද්‍යාශ්‍රව – දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිත තුළ පැසවමින් පවතින මුලාව – චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නා භාවය.

මෙම ආශ්‍රවයන් විපාක ලබා දෙන ආකාරය, ස්ථානය ආදී කරුණු මත පදනම් ව ඒවා නොයක් අයුරින් බෙදා පෙන්වා දීමට අප ගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ කටයුතු කර තිබෙනවා.

 1. දිට්ඨධම්මික ආශ්‍රව – මේ ජීවිතයේ දී ම දුක් විපාක උපදවා දීමට හේතුවන ආශ්‍රව.
  2. සම්පරායික ආශ්‍රව – මතු ජීවිතවල දී දුක් විපාක උපදවා දීමට හේතුවන ආශ්‍රව.

නිබ්බේධික සූත්‍රයේ දී ආශ්‍රවවල විවිධත්වය පෙන්වා දෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොටසක් පහක් යටතේ එය විස්තර කොට වදාළා.

1. නිරයගාමිනී ආශ්‍රව – නිරයේ උපතකරා ගෙනයන ආශ්‍රව.
2. තිරච්ඡානයෝනිගාමිනී ආශ්‍රව – තිරිසන් ලෝකයේ උපත කරා ගෙනයන ආශ්‍රව
3. පෙත්තිවිසයගාමිනී ආශ්‍රව – ප්‍රේත ලෝකයේ උපත කරා ගෙනයන ආශ්‍රව
4. මනුස්සලෝකගාමිනී ආශ්‍රව – මිනිස් ලෝකයේ උපත කරා ගෙනයන ආශ්‍රව
5. දේවලෝකගාමිනී ආශ්‍රව – දෙව්ලොව උපතකරා ගෙන යන ආශ්‍රව

ඒ වගේ ම මතක තබා ගත යුතු තවත් කරුණක් තමයි, හුදෙක් කෙළෙස් වලට ම පමණක් නොවෙයි ධර්මයේ ආශ්‍රව යන වචනය භාවිතා කොට තිබෙන්නේ. නොයෙක් උවදුරු උපද්‍රව ආදියටත් ආශ්‍රව යන වචනය භාවිතා කොට තිබෙනවා.

ඒ අනුව සබ්බාසව නම් සූත්‍ර දේශනාවේ දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රහාණය කළ යුතු ක්‍රමවේදය මත පදනම් ව ආශ්‍රවයන් කොටස් හතකට බෙදා පෙන්වා දී තිබෙනවා.

1. දැක්මෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශව (දස්සනා පහාතබ්බාසවා) – සෝතාපන්න මාර්ග දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය වී යන අකුසලයන් මේ යටතට අයත් වේ.
2. සංවරයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව (සංවරා පහාතබ්බාසවා) – ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව මෙයට ඇතුළත් වේ.
3. ප්‍රත්‍යවෙක්ෂාවෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව (පටිසේවනා පහාතබ්බාසවා) – ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කොට සිව්පසය පරිභෝජනය කිරීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශව මෙයට ඇතුළත් වේ.
4. ඉවසීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව (අධිවාසනා පහාතබ්බාසවා) – ඉවසීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු කායික පීඩා ආදී උවදුරු සංඛ්‍යාත ආශ්‍රව මෙයට ඇතුළත් වේ.
5. මගහැරයෑමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව (පරිවජ්ජනා පහාතබ්බාසවා) – මගහැරයෑමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු පාප මිත්‍ර සේවනය, චණ් සත්වයින් ගෙන් ඇතිවිය හැකි උවදුරු ආදී උපද්‍රව සංඛ්‍යාත ආශ්‍රව මෙයට ඇතුළත් වේ.
6. නුවණින් සළකා දුරු කිරීමෙන් ප්‍රහාණ්‍ය කළ යුතු ආශ්‍රව (විනෝදනා පහාතබ්බාසවා) – නුවණින් සළකා දුරු කළ යුතු කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක ආදී පාපී අකුසල විතර්ක මෙම ආශ්‍රව යටතට ගැනේ.
7. බොජ්ඣංග ධර්ම වැඩීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව (භාවනා පහාතබ්බාසවා) – නිවන් අරමුණු කොට ගෙන සත්තබොජ්ඣංග ධර්මයන් වැඩීමෙන් ප්‍රහාණය කළ යුතු අකුසලයන් මේ යටතට ගැනේ.

සසර දුක උපදවා දෙන මෙම ආශ්‍රව හට ගනු ලබන්නේ, අවිද්‍යාව හට ගැනීමෙන් ම යි. අවිද්‍යාවත් ආශ්‍රවත් එකිනෙකට ප්‍රත්‍යව පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාවේ හටගැනීමෙන් ආශ්‍රවත්, ආශවයන් ගේ හට ගැනීමෙන් අවිද්‍යාවත් හට ගනු ලබනවා. ආශ්‍රවයන් ගේ විපාක විස්තර කළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේ, (ආශව නිසා හටගත්) අවිද්‍යාව සහිත පුද්ගලයා, ආශ්‍රව මුල් කොට ගෙන පිනට අනුව හෝ පවට අනුව හට ගන්නා වූ ඒ ඒ ආත්මභවයන් උපදවන බව යි. (යං ඛො, භික්‌ඛවෙ, අවිජ්‌ජාගතො තජ්‌ජං තජ්‌ජං අත්‌තභාවං අභිනිබ්‌බත්‌තෙති පුඤ්‌ඤභාගියං වා අපුඤ්‌ඤභාගියං වා, අයං වුච්‌චති, භික්‌ඛවෙ, ආසවානං විපාකො.)

අවිද්‍යාවේ ම ඉතුරු නැතිව නිරුද්ධ වීමෙන් ආශ්‍රවයන් සදහට ම නිරුද්ධ වී යන අතර ඒ ස‍ඳහා අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය ලෙස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබූයේ ඒ උතුම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ම යි.

එම නිසා උතුම් නිවන් මගේ හැසිරීමෙන් සියලු ආශ්‍රව දුරු කරගැනීමේ භාග්‍ය සියලු දෙනාට ම  උදාවේවා!!

Comments are closed.

Read this also

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected under international copyright laws. Downloading any contents for personal use is allowed. Selling is totally prohibited. Uploading of protected audio contents at any other location on the web for the purpose of sharing or distribution & re-publishing of individual audio contents are not allowed by any means without the written consent of 'DhammaMedicine'.

Join with Us

Subscribe to our Google Group: