subscribe

Dhammapada

01. මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ඨා මනෝමයා
මනසා චේ පදුට්ඨේන භාසති වා කරෝති වා
තතෝ නං දුක්ඛමන්වේති චක්කං‘ව වහතෝ පදං..

මනස ධර්මයන්ට පෙරටු වෙයි, ශ්‍රේෂ්ඨ වෙයි. ධර්මයෝ මනසින් ම උපදිත්. ඉදින් දූෂිත සිතින් යමක් කියන්නේ නම් හෝ කරන්නේ නම් හෝ ඒ හේතුවෙන් ගොනු අනුව යන ගැල් සක මෙන් දුක ඔහු ලුහුබඳියි….

♦♦ Mind Precedes all mental states. Mind is their chief; they are all mind-wrought. If with an impure mind a person speaks or acts, suffering follows him like the wheel that follows the foot of the ox.

♦♦♦ मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है, अथवा शारीर से कोई कर्म करता है, तब दु:ख उसके पीछे ऐसे हो लेता है, जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे-पीछे हो लेते हैं।

Photo credits

02. මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ඨා මනෝමයා
මනසා චේ පසන්නේන භාසති වා කරෝති වා
තතෝ නං සුඛමන්වේති ඡායා‘ව අනපායිනී..

මනස ධර්මයන්ට පෙරටු වෙයි, ශ්‍රේෂ්ඨ වෙයි. ධර්මයෝ මනසින් ම උපදිත්. ඉදින් පහන් වූ සිතින් යමක් කියන්නේ නම් හෝ කරන්නේ නම් හෝ ඒ හේතුවෙන්, අත් නො හැර යන සෙවනැල්ල මෙන්, සැපය ඔහු අනුව යයි…

♦♦ Mind Precedes all mental states. Mind is their chief; they are all mind-wrought. If with a pure mind a person speaks or acts, happiness follows him like his never-departing shadow.

♦♦♦ मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रख कर कोई वाणी बोलता है, अथवा शारीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है, जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग-संग चलने लगती है।

03. අක්කොච්ඡි මං අවධි මං අජිනි මං අහාසි මේ
යේ තං උපනය්හන්ති වේරං තේසං න සම්මති..

“මට බැන්නේ ය, මට පහර දුන්නේ ය, මා පරාජය කළේ ය, මා සතු දෑ පැහැර ගත්තේ ය” කියා, යම් කෙනෙක් ඒ ක්‍රෝධය තමා ගේ සිත තුළ තබා ගනියි ද, ඔවුන් ගේ වෛරය නො සංසිඳේ…

♦♦ “He abused me, he struck me, he overpowered me, he robbed me.” Those who harbour such thoughts do not still their hatred.

♦♦♦ “मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मझे लूटा” – जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं, उनका वैर शांत नहीं होता।

Clipart from Clipartheaven.com.

04. අක්කොච්ඡි මං අවධි මං අජිනි මං අහාසි මේ
යේ තං න උපනය්හන්ති වේරං තේසූපසම්මති..

“මට බැන්නේ ය, මට පහර දුන්නේ ය, මා පරාජය කළේ ය, මා සතු දෑ පැහැර ගත්තේ ය” කියා, යම් කෙනෙක් ඒ ක්‍රෝධය තමා ගේ සිත තුළ තබා නො ගනියි ද, ඔවුන් ගේ වෛරය සංසිඳේ…

♦♦ “He abused me, he struck me, he overpowered me, he robbed me.” Those who do not harbour such thoughts still their hatred.

♦♦♦ मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मझे लूटा” – जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है।

05. න හි වේරේන වේරානි සම්මන්තීධ කුදාචනං
අවේරේන ච සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනන්තනෝ..

මේ ලෝකයේ කිසි කලෙක වෛරයෙන් වෛරය නො සංසිඳෙයි. අවෛරයෙන් ම වෛරය සංසිඳෙයි. මෙය සනාතන ධර්මයකි..

♦♦ Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a Law Eternal.

♦♦♦ यहाँ (इस लोक में) कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है।

06. පරේ ච න විජානන්ති මයමෙත්ථ යමාමසේ
යේ ච තත්ථ විජානන්ති තතෝ සම්මන්ති මේධගා..

‘මේ කලහයෙන් අපි නැසෙන බව‘ අන්‍යයෝ නොදනිති. යම් කෙනෙක් ‘අපි නැසෙන බව‘ දනිත් නම් එයින් කලහයෝ සංසිඳෙත්..

♦♦ The others know not that in this quarrel we perish; those of them who realize it, have their quarrels calmed thereby. (Translated by Ven.Narada)

♦♦♦ अनाड़ी लोग नहीं जानते की हम यहाँ से मरने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं।

07. සුභානුපස්සිං විහරන්තං ඉන්ද්‍රියේසු අසංවුතං
භෝජනම්හි ච අමත්තඤ්ඤුං කුසීතං හීනවීරියං
තං වේ පසහතී මාරෝ වාතෝ රුක්ඛං‘ව දුබ්බලං..

අරමුණු සුභ වශයෙන් බලමින් වාසය කරන, ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් තොර, ආහාරයේ පමණ නො දන්නා, කුසීත වූ, හීන වීරිය ඇති ඒ පුද්ගලයාව, ඒකාන්තයෙන් මාරයා මැඩලයි. වාතය දුර්වල ගසක් මැඩලන්නාක් මෙනි.

♦♦ Just as a storm throws down a weak tree, so does Mara overpower the man who lives for the pursuit of pleasures, who is uncontrolled in his senses, immoderate in eating, indolent and dissipated.

♦♦♦ अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को मारुत (पवन).

08. අසුභානුපස්සිං විහරන්තං ඉන්ද්‍රියේසු සුසංවුතං
භෝජනම්හි ච මත්තඤ්ඤුං සද්ධං ආරද්ධවීරියං
තං වේ නප්පසහතී මාරෝ වාතෝ සේලං‘ව පබ්බතං..

අරමුණු අසුභ වශයෙන් බලමින් වාසය කරන, ඉතා හොඳින් සංවරකරගත් ඉඳුරන්ගෙන් යුතු, ආහාරයේ පමණ දන්නා, ශ්‍රද්ධාවෙන් හා අරඹන ලද වීරියෙන් යුතු ඒ පුද්ගලයාව, මාරයා මැඩ නොපවත්වයි. ඒක ඝන සෙල් පර්වතයක් මැඩලන්නට සුළඟට නො හැකි පරිද්දෙනි..

♦♦ Just as a storm cannot prevail against a rocky mountain, so Mara can never overpower the man who lives meditating on the impurities, who is controlled in his senses, moderate in eating, and filled with faith and earnest effort.

♦♦♦ अशुब को अशुब जान कर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे की वायु शैल पर्वत को. .

09. අනික්කසාවෝ කාසාවං යෝ වත්ථං පරිදහෙස්සති
අපේතෝ දමසච්චේන න සෝ කාසාවමරහති..

කෙලෙස් කසට සහිත වූ, ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් සහ සත්‍ය වචන කථා කිරීමෙන් තොර වූ යමෙක්, කසාවත් දරා සිටින්නේ වුව ද, ඒ තැනැත්තා කසාවත් දැරීමට සුදුසු නොවෙයි.

♦♦ Whoever being depraved, devoid of self-control and truthfulness should don the monk’s yellow robe, he surely is not worthy of the robe.

♦♦♦ जिसने कषायों (चित्तमलों) का परित्याग नहीं किया है पर कषायवस्त्र धारण किये हुए है, वह संयम और सत्य से परे है, वह कषायवस्त्र (धारण करने) का अधिकारी नहीं है.

10. යෝ ච වන්තකසාවස්ස සීලේසු සුසමාහිතෝ
උපේතෝ දමසච්චේන ස වේ කාසාවමරහති..

යම් පුද්ගලයෙක් වමාරා දැමූ කෙලෙස් කසට ඇත්තේ වේ ද, සිල්වත් ද, ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් හා සත්‍ය වචන කථා කිරීමෙන් යුතු වේ ද, ඔහු ඒකාන්තයෙන් ම කසාව් දැරීමට සුදුසු වේ…

♦♦ Whoever is purged of depravity, well-established in virtues and filled with self-control and truthfulness, he indeed is worthy of the yellow robe.

♦♦♦ जिसने कषायों (चित्तमलों) को निकाल बहार किया है, शीलों मैं प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वह निःसंदेह कषाय वस्त्र (धारण करने) का अधिकारी है.

(Dhammapadaya – English translation, by Ven.Buddharakkhita, Hindi translation credits)

Read this also

All Rights Reserved

Contents of this website are fully protected under international copyright laws. Downloading any contents for personal use is allowed. Selling is totally prohibited. Uploading of protected audio contents at any other location on the web for the purpose of sharing or distribution & re-publishing of individual audio contents are not allowed by any means without the written consent of 'DhammaMedicine'.

Join with Us

Subscribe to our Google Group: